Know your numbers: Breng stress in kaart

Know your numbers: Meet jouw Cortisol 

For english see below

Heb jij je stress levels onder controle? Laat ze meten bij Holland Health Clinic

Iedereen heeft een portie “gezonde stress” nodig om dagelijks te kunnen functioneren. Deze ‘fight or flight’ stressreactie hebben we nodig om snel te kunnen reageren in levensbedreigende situaties. Bijvoorbeeld: je rijdt in de auto op een provinciale weg en je moet inhalen. Je maakt de actie en ineens zie je een tegenligger op je afkomen. Je geeft nu nog meer gas (adrenaline, cortisol en insuline gaan omhoog) om in te halen en je redt het op het nippertje. Je hart bonkt, de bloeddruk gaat omhoog, je spieren spannen aan en je bent hoog alert. Na deze actie zal het lichaam zo snel mogelijk de oude situatie weer oppakken en er zal weer  evenwicht zijn tussen adrenaline en cortisol. Deze cascade van hormonen en getriggerde fysiologische veranderingen helpen je de situatie aan te kunnen.

 

Chronische stress geeft schade

Helaas kan het lichaam ook te sterk reageren op stressvolle situaties die niet levensbedreigend zijn, zoals werkdruk, familie problemen en zelfs dagelijkse files op de weg. Bij ongezonde langdurige stress is er sprake van een constante verhoging van de adrenaline- en cortisol spiegel. Deze chronische stress draagt bij aan verhoogde bloeddruk en het vormen van vaatstolsels, maar ook veranderingen in de hersenen, die weer bijdragen aan depressie en angststoornissen. Chronische stress is daarnaast een belangrijke factor bij overgewicht: direct omdat je meer gaat eten (cortisol geeft meer trek), indirect omdat je door minder slaap en minder beweging aankomt. In Amerika heeft cortisol dan ook de bijnaam “death hormone”.

 

Meet je cortisol level

Cortisol kunnen we meten op verschillende manieren. Tot nu toe was bloed en speeksel de enige mogelijkheid. Omdat cortisolspiegels van nature door de dag heen schommelen, heb je altijd meerdere metingen op een dag nodig. En dan heb je nog alleen maar de waarde van die ene dag. Nauwkeuriger bij chronische stress is een lange termijn bepaling van cortisol. Het Erasmus Medisch Centrum heeft een test ontwikkeld, waarmee we tot 3 maanden terug de gemiddelde cortisol level kunnen meten. Dit gebeurt via haaranalyse.

Voel jij je gestresst? Wil je dingen veranderingen en meer controle? Het Stress Control programma van Holland Health Clinic laat je zien waar je nu staat en begeleidt je naar een stressvrije manier van leven door de combinatie van metingen, psychologische coaching en medische blik van onze artsen.

English version:

Do you have your stress levels under control? Have them measured at Holland Health Clinic

Everyone needs a portion of “healthy stress” to function daily. We need this “fight or flight” stress response to be able to respond quickly in life-threatening situations. For example: you drive a car on a provincial road and you have to catch up. You take the action and suddenly you see an oncoming car approaching you. You now give more gas (adrenaline, cortisol and insulin go up) to catch up and you save it in the nick of time. Your heart is beating, your blood pressure is rising, your muscles are tightening and you are very alert. After this action the body will resume the old situation as soon as possible and there will be a balance again between adrenaline and cortisol. This cascade of hormones and triggered physiological changes help you cope with the situation.

Chronic stress gives damage

Unfortunately, the body can also react too strongly to stressful situations that are not life threatening, such as work pressure, family problems and even daily traffic jams on the road. In the event of unhealthy long-term stress, there is a constant increase in the adrenaline and cortisol levels. This chronic stress contributes to increased blood pressure and the formation of vascular clots, but also changes in the brain, which in turn contribute to depression and anxiety disorders. Chronic stress is also an important factor in obesity: directly because you eat more (cortisol gives you more appetite), indirectly because you gain weight through less sleep and less exercise. In America, cortisol therefore has the nickname “death hormone”.

Measure your cortisol level

We can measure cortisol in different ways. Until now, blood and saliva were the only option. Because cortisol levels naturally fluctuate throughout the day, you always need multiple measurements in one day. And then you only have the value of that one day. The long-term level of cortisol is more accurate in the case of chronic stress. The Erasmus Medical Center has developed a test with which we can measure the average long-term cortisol level up to 3 months ago. This is done via hair analysis.

 

Do you feel stressed? Do you want to change things and have more control? The Stress Control program from Holland Health Clinic shows you where you are now and guides you to a stress-free way of life through the combination of measurements, psychological coaching and medical attention from our doctors.