Privacy

Privacyverklaring AAYA B.V.

Je mag verwachten dat AAYA B.V. op de juiste manier omgaat met jouw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er zijn passende beveiligingsmaatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerd gebruik of misbruik voor toegang/wijzigingen, openbaarmaking en vernietiging. Zo worden al jouw medische gegevens in ons medisch dossier (EPD) anoniem bewaard met een unieke code. Bij de eerste Check of het eerste Consult vragen we je toestemming te geven:

1) We geven daarbij uitleg over de Check, het Consult of de Cosmetische behandeling 

2) Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van behandelingen, voor het afhandelen van declaraties bij zorgverzekeraars, betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om u te informeren over relevante producten en/of diensten. Al jouw medische data worden anoniem opgeslagen.

2) Bij afwijkende uitslag contact op te mogen nemen met onze eigen medische collega’s en/of huisarts om dit te bespreken.

3) Anonieme data uit het EPD te mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Toestemming

Je geeft hiervoor toestemming bij de start van onze dienstverlening door de behandelovereenkomst te ondertekenen. Zonder deze toestemming kunnen wij geen zorg en diensten verlenen. Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Medische data

Jouw privacy is voor ons essentieel belangrijk. Je krijgt bij ons een eigen unieke  AAYA code. We slaan jouw medische gegevens op basis van deze code op. Deze data opslag is 100% anoniem. Onze rapporten bevatten dus geen NAW gegevens of gegevens die naar een persoon kunnen worden herleid.

Bij je eerste bezoek aan AAYA Health & Cosmetic Clinic maken we daarvoor een dossier aan in een apart systeem (EPD). In dit systeem krijg je jouw unieke AAYA code. Deze code is anoniem en maakt dat gevoelige persoonsgegevens over jouw gezondheid en metingen niet te herleiden tot jou persoonlijk in dit systeem. Elk rapport wordt ook anoniem opgemaakt. Dit doen we vanwege het belang van privacy voor jouw medische data. Bij onze Checks krijg je bij de outtake altijd een fysiek rapport mee naar huis, zodat je te allen tijde de resultaten kunt bekijken. Daarnaast krijg je indien gewenst ook een pdf van dit rapport toegestuurd.

Ideaal gezien willen we dat je alles digitaal kan inzien. We zijn dan ook druk bezig met veilige software ontwikkeling. Inmiddels hebben we de AAYA App waarin je (ook anoniem) jouw data kan terugkijken op jouw telefoon. In de nabije toekomst kun je inloggen bij www.aaya.nl. De fysieke versie blijven we geven, omdat het papieren medium ook effectief is.

In principe bewaren we jouw medische data 15 jaar conform de huidige wettelijke eisen. Op jouw (schriftelijke) verzoek kunnen we jouw dossier altijd verwijderen.

Persoonlijke data

We registreren verschillende persoonsgegevens, zoals jouw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van jouw huisarts in als je een afspraak maakt in ons afsprakensysteem. Maar ook gevoelige persoonsgegevens zoals BSN of identiteitsbewijsnummer. Daarnaast worden foto’s in het medisch dossier opgeslagen van diverse stadia tijdens de behandeling(en).

Binnen AAYA B.V. heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) jouw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit betreft jouw behandelaar en andere zorgverleners in de praktijk, eventuele waarnemers of stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een overeenkomst getekend met een geheimhoudingsplicht.

De leveranciers van onze softwarepakketten voldoen aantoonbaar aan de AVG-wetgeving. Omdat zij blijvend moeten voldoen aan de AVG zal AAYA B.V. erop toezien dat zij de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen blijven nemen. We voeren regelmatig overleg met de leveranciers.

AAYA B.V. verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens AAYA B.V. onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplicht, om jouw gegevens te beschermen.

Medewerkers van AAYA Health & Cosmetic Clinic

Iedere medewerker bij ons is zich bewust van onze verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van AAYA B.V. naar beste weten en kunnen.

Email communicatie

AAYA B.V. vraagt jou om toestemming voor het gebruik van jouw emailadres en apart hiervan kan je ons laten weten of je onze nieuwsbrief wil ontvangen. Je wordt daarbij gevraagd om jouw keuzes aan ons te bevestigen. De website leidt je automatisch door dit proces. Als je deze keuze later wil wijzigen kan dat te allen tijde. Hiervoor kan je mailen naar sophie@aaya.nl of telefonisch aan ons doorgeven.

Privacy rechten

Als je een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan verzoeken wij je een mail te sturen naar sophie@aaya.nl. Je kan gevraagd worden jezelf te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. AAYA B.V. reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op jouw aanvraag. Als je vragen hebt over jouw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop AAYA B.V. jouw persoonsgegevens verwerkt, verzoeken wij je een e-mail sturen ter attentie van sophie@aaya.nl. De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

AAYA B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van AAYA B.V.